જંતુઓ

ઈન્જેક્ટ્સ

31. 32 ફ્લાય. મચ્છર 33. ચાંચડ 34. ફાયરફ્લાય / લાઈટનિંગ બગ
31. ફ્લાય
32. મચ્છર
33. ચાંચડ
34. ફાયરફ્લાય / લાઈટનિંગ બગ
35. મોથ 36. ડ્રેગન
35. મોથ
36. ડ્રેગન
37. સ્પાઇડર એ. વેબ 38. લેડીબગ 39. વેસ્ટ
37. સ્પાઇડર એ. વેબ
38. લેડી બગ
39. વેસ્ટ
40. 41 પર ટીક કરો. મધમાખી એ. મધપૂડો 42. કેટરપિલર એ. કોક્યુન
40. ટિક
41. મધમાખી એ. મધપૂડો
42. કેટરપિલર એ. કોક્યુન
43. બટરફ્લાય 44. ઝીણવટભરી 46. બીટલ
43. બટરફ્લાય
44. ઘાસચારો
46. બીટલ
45. કીડી
45. કીડી

47. સમાપ્ત
48. રોચ / કર્કરોગ 49. વીંછી
48. રોચ / કરચરો
49. વીંછી
50. સેન્ટીપાઈડ 51. પ્રાર્થના Mantis 52. ક્રિકેટ
50. સેન્ટિપેડ
51. પ્રાર્થના mantis
52. ક્રિકેટ

જંતુઓના ઉદાહરણો

જંતુઓ ઉદાહરણો

વૉટર સ્ટ્રાઇડર, એટલાસ મોથ, ધનુષ પાંખવાળા ખડકો, મેન્ટિડ, ડ્રેગનગન

જંતુઓના ઉદાહરણો

સેક્સટન બીટલ, પીળીજેટ, ગેટ, હોર્સફ્લાય, બમ્બલબી, ઓરિએન્ટલ કોકોરોક, પેપરડ્રેડ મોથ, જાયન્ટ વોટર બગ (દા.ત. એ.એસ.એસ.સી.), કૉકશેફર, સિકાડા, મોનાર્ક બટરફ્લાય, ગ્રેટ બ્રીન-ક્રિકેટ,

જંતુઓના ઉદાહરણો

ચાંચડ, લૂઝ, મિમોસ્ક્વિટો, ફર્નિચર બીટલ, કીડી, ફ્લાય, ટેટસ ફ્લાય, ટર્માઇટ, લેડીબર્ડ બીટલ, શીલ્ડ બગ

એરેનીડ્સના ઉદાહરણો

એરેનીડ્સના ઉદાહરણો

ટિક, કરચલા સ્પાઈડર, વૉટર સ્પાઈડર, બગીચો સ્પાઈડર, રેડ-ગાંઇડ ટેરેન્ટુલા, સ્કોર્પિયન