એરપોર્ટ

મુખ્ય પૃષ્ઠ » એરપોર્ટ

એરપોર્ટ

એ ચેક ઇન


1. ટિકિટ બારી
2. ટિકિટ એજન્ટ
3. ટિકિટ
4. આગમન અને પ્રસ્થાન મોનીટર

બી સુરક્ષા


5. સુરક્ષા ચેકપોઇન્ટ
6. પહેરેદાર
7. એક્સ રે મશીન
8. મેટલ ડિટેક્ટર

સી. ગેટ


9. ચેક - ઇન કાઉન્ટર
10. બોર્ડિંગ પાસ
11. દ્વાર
12. પ્રતીક્ષા વિસ્તાર

13. રાહત સ્ટેન્ડ / નાસ્તા બાર
14. ભેટ ખરીદવા માટેની ની દુકાન
15. ફરજ મુક્ત દુકાન

ડી. બેગેજ દાવા


16. સામાન દાવો વિસ્તાર)
17. સામાન કેરોયુઝલ
18. સુટકેસ
19. સામાન વાહક
20. કપડા બેગ
21. સામાન
22. પોર્ટર / સ્કાયકૅપ
23. (સામાન) દાવો ચેક

ઇ. કસ્ટમ્સ અને ઇમિગ્રેશન


24. રિવાજો
25. સીમા શુલ્ક અધિકારી
26. કસ્ટમ્સ ઘોષણા ફોર્મ

27. ઇમિગ્રેશન
28. ઇમીગ્રેશન અધિકારી
29. પાસપોર્ટ
30. વિઝા

ફેસબુક ટિપ્પણીઓ